ترانه های برفیمیـــراث-شاهـــرخ

                 من آخـــــرین گل تــــو این کویـــــــــــــرم

          تو هـــــــــــــرم آفتــــــــــاب دارم میمیرم

      تنم چـــــه تنها،لبم چه تشنــــــه ست!

   تو قلبم انگار زخم یه دشنــــــــــه ست!

من یادگــــــــار روزای آبـی ابـرای پاکـــم،

میراث خون تو رگـــــــــــــــای خاکـــــــم!

میراث باغــــــی کــــــــــــه سرنوشتش،

ویــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون شدن بـــــود

سهم پرنده ش پـــــــــر پــــــــــر زدن بود

تو ای که رنگ چشمات همرنگ خوابــه،

اسمت یه اسم تـــازه، یه شعر نابـــــــه،

من منتظر مـی مونم شاید بیـــــــــایی!

وقت ظهوره، کــــم کــــم باید بیــــایــی!

ای بــــــا تـــو بوی نمنـــــــــاک بـــــارون!

نذار بمیــــــــــــرم تو این بیــــــــــــــابون!

نذار بمیــــــــــــرم تو این بیــــــــــــــابون!

 

دانلود

 


جمعه 15 شهریور1392 |

 

کولی- شاهرخ

تو صدای آواز بــــــارون تپش قلب خاکی

 

مثـــــــــــــه گریـــــــــــــــه تسکین دردی

مثـــــــــــه یک سوره پاکــــــــــــــــــــــی

طعـــم غــربـــت رو لبـــــــــــــــــــــــــــاته

مثل یک کولــــــــــــی عــــــــــــــــــاشق

راز جنگــل تو چشـــــــــــــــــــــــــــــــاتـه

گونــــه هـــــــــــــــات رنگ شقـــــــــایق

بی تو شمع و گــــــــــل میمیــــــــــــــره

خونــــــــــــه رنگ غـــــــــــــــم میگیــــره

تو نذار بمونــــــــــــــــم تنهــــــــــــــــــــــا

میدونــــــــــــــــــی دلـــم میگیـــــــــــــره

وسعت قلب تو قد یه دنیــــــــــــــــاست

خواستنت واســـه من مثل یه رویـاست

بوی تو، بوی بـــــــــارون، بوی یاســــــه

دست من، ســـاقه های التمـــــــــاسه

بـــــــی تو می میرن گلای نـــــاز گلدون،

می مونن مرغـــــــای عاشق زیر بــارون

زیر بارون، مرغ عاشق، زیر بــــــــــــارون

 

دانلود

 


 


سه شنبه 25 تیر1392 |

 

راه بیفت - شاهرخ

                                                                      میدونی موندن تو دیگــــــــــه ارزش نداره

                                                                  گل پژمرده نیـــــــــــــــــــاز به نوازش نداره

راه بیفت کـه خیلی دیره تو دلم شادی اسیره
راه بیفت کـه خیلی دیره تو دلم شادی اسیره

                                                          گلای گلدونتو هیچ کســـــــــــی آب نمیده

                                                        شبا مهتـاب به چشـات وعده خواب نمیده

راه بیفت کـه خیلی دیره تو دلم شادی اسیره
راه بیفت کـه خیلی دیره تو دلم شادی اسیره

                                                   حالا هر وقت می بوسم لبــای سرخ تو رو

                                                 بوسه هات مثل قدیم طعم عنـــــاب نمیده

                                                خورشید ازاون روزی که لب گلهـاتو سوزوند

                                                 آبپــــاش ابـــــــــــــــرا دیگه گلاتو آب نمیده

راه بیفت کـه خیلی دیره تو دلم شادی اسیره
راه بیفت کـه خیلی دیره تو دلم شادی اسیره

                                                   برای این دل من سخته تنهـــــــــــــا بمونه

                                                    حالا کـــــه رفتیُ دل قصـه غم میخونــــــــه

راه بیفت کـه خیلی دیره تو دلم شادی اسیره
راه بیفت کـه خیلی دیره تو دلم شادی اسیره

                                                         حالا هر وقت میبوسم لبـــــــای سرخ تورو

                                                           بوسـه هـــات مثل قدیم طعم عناب نمیده

                                                               خورشید ازاون روزی که لب گلهاتو سوزوند

                                                                    آبپـــــــــاش ابـــــــــــرا دیگه گلاتو آب نمیده


راه بیفت کـه خیلی دیره تو دلم شادی اسیره
راه بیفت کـه خیلی دیره تو دلم شادی اسیره

 

                                            دانلودسه شنبه 18 تیر1392 |

 

کار دل-شاهرخ

دل،دل ســـــــــــــــاده،دل رسوام چـــــــه گرفتــــــــــــــــار شد!

مثل یه سکــــــــــــــــــه شد دلم، اسیر بـــــــــــــــــازار شد

صد تــــــا ترک خورد و شکست از بد این سرنوشت

تو های و هوی روزگار کـــــــــار دلم زار شد

کـــــــــــــــــــــــــــــــــار دلم زار شد،

توبه شکست؛وای! وای! بازم گرفتار شد!

عمری قسم میخوره که سرش به کارش باشه

بس که قسم شکوند دلم،دچــــــــــار تکرار شد

هی میگـــــــــه سربه راهمو سربه هوا نیستم

باز دوبـاره یکـــــــــــــی و دید زودی هوادار شد!

کـــــــــــــــــــــــــار دلـــــــــــــــــــــــم زار شد،

توبه شکست ؛وای! وای!بازم گرفتار شد!

سربه بیـــابون میزنه مشتمو وا میکنــــــه

از حال و احوال دلم دنیــــــــا خبر دار شد!

تو سینه آتیشـی به پا کرده نگو و نپرس!

آبرو برده و یه چیزیم طلبکــــــــــــــار شد!

انگاری از خاطر دل رفته کـــــه صد مرتبه،

خونـــه عشق و آرزوم  رو سرم آوار شد..

حال منم خرابه و داغونــــــه از دست دل،

غصه و غم تو زندگیم رو هم تلنبــار شد!

کـــــــــــــــــــــــــــار دلـــــــــــــــم زار شد،

توبه شکست ؛وای! وای!بازم گرفتار شد!

این روزا هر کی میرسه زخمــی به دل میزنه

حال دلم مثل خودم آخ که اسفبـــــــــــــــار شد!

درد بی درمونـــــــی داره تب داره و ناخوشــــــــــــــه

مسخره هـــــــــــر کس و نـــــــــــــــــاکس شد و بیمار شد..

 

دانلود


چهارشنبه 13 دی1391 |

 

گل مرداب-شاهرخ

ای تک افتــــــــاده ی غمگین!  گل روییده ی مرداب! 

ای که دور از همه گلها،تن خسته ت شده بی تاب!

تو تن آلوده ولــــــی پـــــــــــــاک ،گل زیبای اسیری!

شاید این سهم تو بوده، توی این برکـــــــــــه بمیری

حرف تـــــــــازه ای نداری! گرچـــــه سرشـار صدایی،

قصــــــــه هاتو بگو با من! تو که با من آشنــــــــایی،

گفتنی های زیـــــــــــادی روی لبهــــــــــــای تو مرده

تو غریبــــــــــه ای تو دنیا ،غم تو کســــــــی نخورده

در سکوت سرد مرداب، دل به تنهــــــــــایی سپردن،

انتظـــــــــــار تو چه سخته مثل انتظـــــــــــــــار مردن

ای تک افتـــــاده ی پر پر که شدی اسیر طوفـــــــــان،

تو غریب و بی پناهــــــــــی به غریبــــی بیابـــــــــان!

 

دانلود


چهارشنبه 31 خرداد1391 |

 

ظالم-شاهرخ

 

گفتـــــــــــم: نگـــــــــرم روی تو!

گفتــــــا: به قیـــــــــامت!

گفتم: روم از کوی تو!

گفتـــــــا: به سلامت!

گفتم چه خوش است

کــــــــار جهــــــــــــان؟

گفت: غـــم عشــــق!

گفتم چه بود حاصل آن؟

 گفت: ندامــــــــــــــــــــــــــــت!

یار ببین با ما چـــــــــــه هـــــــا میکند!

خون به دل خستــــــــــــــه مـــــــــــــــا میکند!

روز و شب مــــــــــــا را سیـــــــــــــــــــــــــاه میکند!

پس چـــــــه زمـــــــــان مـــا را رهـــــــــــــــــــا میکند؟

مرا دیوانــــــــــــــه کردی آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر! 

موهـــا رو شــــــــــــــانه کردی آخـــــــــــــــــــــــــر!

چشمهـــــــــا رو سرمـــــه کردی آخـــــــــــــر!

ابــــرو رو وسمــــــــــه کردی آخـــــــــــــر!

ظالم! ظالم! گوشـــــــــــــــه نشینم

در میخـــــــــــــانه کردی آخـــــــــر!

 

 

 

دانلود 


جمعه 26 خرداد1391 |

 

کوله بار-شاهرخ

شبــــــــا وقتــــــــی فضــای شهر، لبریــــــز بوی بــــــــــارونه

توی پس کوچـــــــــه خاکــــــــی،عابری خستــــــه میخونــــــه

دیگـــــه معجـــزه بــــــــــــــــارون، دروغـــــــــــــــه اینو میدونم

ندارم طاقت موندن، میرم اینجــــــــــــــــــــا نمی مونــــم!

همیشـــــــــه تــــــــو گوشم طنین یــــــــــه صداست،

کــــــــــــــــه منو میبره تا دیـــــــــــــــــــار جنون؛

میگــــــه بــــــــــا دل من: ای آلوده درد!

تو اسیــــر غمــــــــــــــــی،

برو اینجــــــــا نمون!

من آلــــــوده دردم،

 تـــــــــــو آلوده من!

دو افسرده غمگین

دو آزرده غــــــــــــم

دیگه موندن اینجــا

 عذابه واسه مــــــا

آخـه با چه زبونــــی

 اینو بـــــــــا تو بگم؟

بیا کولــه بارت رو بگیر

 بریم ازینجــــــــــــــــــــا،

یه شب شبــــی بارونــی

 دلو بزنیم دریــــــــــــــــــــــا!

 

دانلود


چهارشنبه 27 اردیبهشت1391 |

 

ازون بهار تا این بهار-شاهرخ

ازاون بهار تا این بهـــــــــــــــــار

هــــــزار و یک خــــــــــزون بود!

چه خوب میشد که روزگـــــــار

 همیشــــــــــه مهربون بود!

هــــــی صبرو هی تحمل؛

کلاغ میخوند میگفتیم:

یه روز میخونه بلبل!

تو باغچه خار دراومد،

گفتیم: اینم قشنگه،

کمـــــــــی نداره از گل!

هـــــــــــی روزا سرمیومد

هـــــــی شب میشد دوباره

ستــــــــــــــــــــــاره در میومد!

هر کی میومد

دوروزی میموند!

هر کــــی میرسید

یـــــه چیزی میخوند!

ازون بهـــــــار تا این بهار

هزارو یک خـــــــــــزون بود!

 

دانلود

 


چهارشنبه 16 فروردین1391 |

 

گوش بده- شاهرخ

گوش بده حرفام بوی تو داره!

 گوش بده شعـرم مرثیه واره!

مرگو با چشماش داره میبینـه

 مردی که دستاش گرمی نداره

گوش بده! گوش بده!

مردی که قصه ش گریه شبگیره

داره به پاس عاطفـــــــــه میمیــــــره

گوش بده این فریـــــــــاد غــــــم آلـــــوده!

مرد اسیری از همــــــــه دلگیـــــــره

 درد من درد ماست گوش بده!

مرگ نور و صداست گوش بده!

تکیـــه گـــــاه تنـــــم گوش بده!

بی تو جون میکنــم گوش بده!

زیر پاهاشون رهگذرا وقتی برگای زرد و له میکنن دیدی؟

گریه تلخ ابرا رو گوش کردی؟ سایه اشکــــو تو چشم من دیدی؟

قصمو گوش کن قصه مرگــــــــــه!

قلبمــــو لــــه کن که مثل برگـــــــه

ببین تو چشمـــــــام گریــــه ابراست!

ببین رو دستـــــــام زخم تگرگـــــــــــــــه!

درد من درد مــــــــــــــــاست گـــــــوش بده!

مرگ نــــــــــــور و صداست گـــــــــــــــــوش بده!

تکیــــــــــه گــاه تنـــــم گوش بده!

بی تو جـون میکنــــــم گوش بده!

 

دانلود

یکشنبه 24 بهمن1389 |

 

آلونک-شاهرخ

سخته! سخته! گذشتن از تو سخته،مثل گذشتن از کوه!

برای من که دارم یه کولــــــــــــــه بــــار اندوه

من عابری غریبم تنم پر از غبـاره

تا مرز بی نهایت،شبم ادامه داره

تنم اجاق سرده تو آخرین شراره

برو بذار بمیرم گرمم نکن دوبــاره

 

گذشتن از تو برام سخته ولی گذشتم

همیشه تنهــــا موندن!همینـــــه سرنوشتم

برای من که خستـــه م تو مثل خواب نــــــــــازی

میشد بــــــــرام با دستات یه آلونک بســــــــــازی

میشد بـــا من بمونی،بمونی تا همیشــــــــــــــه

امـــــــــا یه ســـــایه هایــــی از ما جدا نمیشـــــه

این ســــــایه سرنوشته کـــه راهمــــونو بستـــــه

وداع تلخ مــــــــــــا رو به انتظـــــــــــار نشستــــــه

 

بــــــرام گذشتن از تو ،پرواز برگـــــه تا خـــــــــــاک!

مرثیــــــــــــــه عشق این آواز تلــــخ غمنــــــــــــاک

گذشتن از تـــــو برام سختــــــــــــه ولی گذشتـــم

همیشه تنهــا موندن!همینه سرنوشتــــــــــــــم

بذار یه مرد عاشق هرچـــــــــــی داره ببــــــازه

بره تو شهر قصه یه آلونک بسازه

یه آلونک بسازه

 

دانلود


چهارشنبه 24 آذر1389 |

 

نیلوفرخانه روی آب-شاهرخ

با نــــــــام خدا خــــانه خرابـــــــم کـــردند

چــون برگ خزان پا به رکابــــم کردند

بر چهـره خورشید نقاب افکندند

با تیغ برهنه در حجـــــابم کردند

چون مار سپید و سیه، آتش به سر

وحشت به دل از نقش طنابــــــــم کردند

دین،تکیـه گــــــــــــه محکم ایمـــــــــــانم بود

نیلوفـــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــانه روی آبم کردند!

 

گلدسته خسته ،تو غــــــــم نشسته

حوضای کاشی لباش شکسته

اذون مغرب صفـــــا نداره!

نشونه ای از خدا نداره!

غروب دلتنگ،خورشید بی رنگ

انگار که ســــــــاختند دلارو از سنگ

رواق مسجد تو قـــــــــــــاب زنجیـــــــــــــر

 

حصیــر پاره،تن خسته و پیــــر

اون رفته من،کی برمیگـــرده؟

دلم خدایا دریـــــــــــــای درده

تو که سرشتی با غم گلم رو،

من پس میگیرم از تو،دلم رو!

 

کنار ایوون زنی نشسته

بـــا روی بسته دلی شکسته

میگـــه خدایا!تو پس کجـــــــــایی؟

نه تــــوی مسجد ، نه تو دلایـــــــــــی!

گفتی میبینم!گفتی میدونم!

خودت میدونـــی ، بی همزبونم!

اون رفتـــــه من،کـــــــــی برمیگرده؟

دلـــــــــــــم خدایــــــــــــا دریــــای درده!

 

تو که سرشتی با غم گلم رو،

من پس میگیرم از تو دلم رو!

 

تـــو بهت کوچه خمیــــــازه درد،

تو گریه باغ،گلای پرپر،گلای پرپر

 

دانلود


سه شنبه 2 تیر1388 |

 

شب شکن-شاهرخ

سلام ای اولین و سلام ای آخرین مرد

کجـــا بودی که غربت دل مردا رو خون کرد؟

سلام ای زخم عشق و هوای گریــــــــــه با تو

تلاوت کن برامون مصیبت نامــــــــــــــــه هــــــــاتو

 

یاریــــم کــــن! ای یـــــار و یــاور دلشکسته هــــــــــا کجـــــایـــــــی؟

ای تــــو همصـــــــــــــدا با صدای مــــا ای رها تر از رهــــایـــــی

دست ما پر از شاخه های گل، قلب مـــــــا پــــــر از امیده

ای مسافر از روشنی بگو! عمر شب به سر رسیده!

 

سلام ای شب شکـــــن! طلـــــوع پرچمت!

سلام ای خون مـــــا نثـــــار مقدمت

سلام ای اولین و سلام ای آخرین مرد

کجـــا بودی که غربت دل مردا رو خون کرد؟

سلام ای زخم عشق و هــــــــــوای گریــه با تو

 تلاوت کن برامــــــــــــون مصیبت نامه هـــــــــاتـــو

 

قصه رهایی سرکن قصه گو سحر نزدیکه!

آسمــــون فردا صافه هر چی این شبا تاریکه

سلام ای شب شکـــن! طلــــــــــــــــوع پرچمت!

 

سلام ای خون ما نثار مقدمت

عشق و بین ما قسمت کن!

ای پـــــــــــــراز سخــاوت دستات

با تو سفــره مــــــــــــون خالی نیست

بوی نون تـــــــــــــازه است حرفـــــــــــــات!

سلام ای شب شکن! طلوع پرچمت!

سلام ای خون مــــا نثــــــــار مقدمت

 

دانلود

 


سه شنبه 19 خرداد1388 |

 

دل ما بین-شاهرخ

دل ما بین که مبتـــــــلا شده دل

بد خلـــــــــــــق و بد ادا شده دل

سرپیــــــری و معرکه گیــــــــــری

آخـــــــه عاشــق شما شـده دل

دل کهنه نخ نمــــــــــا شـــده دل

واســــــــه جون من بلا شده دل

شب و روز شده گریــه کـــار دلم

آخه عاشق شمــــــــــا شده دل

دل مــا بین که مبتلا شـــــده دل

چی بگم دله بی حیـــا شده دل

دیوونه، سربه هـــــــــوا شده دل

دیگه آبرو نذاشتــــــه واســـــــــم

آخـه عاشق شمــــــــــا شده دل

چه کنـــم که دلم گــــدا شده دل

راضی به رضای شما شــــده دل

دست به دامن انبیــا شــــده دل

آخه عاشق شمــــــــــا شده دل

 

دانلود

 


جمعه 12 مهر1387 |

 

عاشقی-شاهرخ

تنت رو دم به دم لرزوندم ای دل!

چه بی حاصل! چــه بی حاصل!

 

تورو سوزوندم ای دل!

چنان بیگانه گشتــی از من آخر

که در کـــــار تو هم در موندم ای دل!

اگه تو سینه دلم،در خون نشسته عاشقه!

اگه در گوشه این زندون نشسته عاشقـــه!

 

میدونه بازیچه دست رقیبه

میدونه سرتا به پا همش فریبـه

من کجا و دل کجا؟ این به دردم آشنـا

نه میشـه از من جدا! نه میکنه منو رهــــا

مست فریبـــــــه!

 

دل هوای گریه داره

 مثل ابرای بهـــــــــــــاره

دم به دم میخـــواد ببـــــــــــاره

تــــا سحـــــــــــــــــر چشم انتظاره

آخـــــــــــه دیوونــــــــه شب زنــده داره!

 

دانلود

 

 


پنجشنبه 19 اردیبهشت1387 |

 

عروسک شکستنی-شاهرخ

عروسک                                               مال منی!

   شکستنی!

نگو که فکر رفتنی!نگو که خسته از منی!

نگو میخوای دل بکنی!بری دلم رو میشکنـــی

با رفتنت کتاب خاطرات خوب عمـــــرمو

عزیزمن!میبری آتیش میزنــــــی

 

نازک مثل گل تنت،

مثل بلـــــــــــــوره گردنت

کــــــــــــــاری نکـــن بشکنمت!

گذشته رو یادت بیار، که در دلم به یادگار

نشوندمت،کشیدمت، به قصـــه ها کشوندمت

چشماتــــو روی هم نذار! ببین که من دیوونــــــه وار

به جون و دل خریدمت همیشگـــــــی ترین من!

امید آخـــرین من!گـــــرون بدست آوردمت!

نازک مثل گل تنت مثل بلوره گردنت

کاری نکن بشکنمت!

دانلود


پنجشنبه 5 اردیبهشت1387 |

 

خونه خراب-شاهرخ

هزار هزار تا عاشق که جون فـــــدات کردنــــــــــــد

از من تو رو گرفتند؛ سربه هـــــــوات کردنــــــــــــــد

خونــــــــه ات خراب ای دل! تو رم خراب کردنــــــــد

هــــــزارهـــــــزار تا زنجیر، به دست و پـــات کردنـد

با اونهمه محبت ،چـــــه زود رهـــــــــات کردنــــــــد

خونــــــــــه ات خراب ای دل تو رم خراب کردنـــــــد

هـــــــــــــر بلایی که ســـــــــرم آوردی تـــــو آوردی

تا عــــــــــاشق شدی هزارو صد مشکــــــل آوردی

تو کوچه های بن بست،به راه عشــق نشستــی

ســــــــاده بودی دل من! چقدرآســــون شکستـی

دیدی که نقشــــــه هـــــــــــــاتو نقش برآب کردنـد

چشمــــــــــای هردو مونو ، جــــــــام شراب کردند

خونــــه ات خراب ای دل! تو رم خــــــــــــراب کردند

دانلود

 

 

 

 


شنبه 8 دی1386 |

 

فتنه-شهرام شب پره

یه روز تو با دوز و کلک،به قلب من زدی سرک

با بوسه های نم نمک،با خواستنای کم کمک

فتنه تو کارم کردی

یــــه روز برای دلبری،پــــــــــر کشیدی مثل پری

با گونه های گل گلیت با بوسه های هل هلیت

منو بیقرارم کردی

باز هم دیدی که من با هاتم،تا گفتم که خاطر خواتم

منـــــو از سرت وا کردی،بـــــــــا من چه کــــــارا کردی

خدا ازت نگذره یار،ازت نمیگذرم یار

خیال نکن باز میتونی،چشممو گریون ببینی

خیال نکن باز میتونی،منـــــــــــو پریشــون ببینی

بدون کـــــه هرگــز اونروزا،دوبـــــــــــــــــاره تکرار نمیشه

عشق بخواب رفتمــون،هرگز دیگه بیدار نمیشـــــــــــه

باز هم دیدی که من با هاتم،تا گفتم که خاطر خـــواتم

منو از سرت وا کردی،با من چه کارا کردی

خدا ازت نگذره یار،ازت نمیگذرم یار

 

دانلود


سه شنبه 23 مرداد1386 |

 

پری جون-شاهرخ

گریه بارون بی تو پری جــــــــــون                               گـــــــــــلا رو پرپر کرده تو گلـــــــدون

جـــــــای تو خالی مونده تو خونه                               چلچلــــــــــــــه شعر کوچ و میخونه

وقتی صــــــــــدای پای تو میپیچه                               کوچـــــــــه خلوت شهر صدا میشه

عطر اقـــــــــاقی تو ذهن شبگردا                               مثل هوای پرسه رهــــــــــــا میشه

پری جون گلای تو پرپر نمیشـــــه                               بمون تا همیشه بمون تا همیشــه

شهر سکوت از بوی تو لبریــــــزه                                بوی تو بوی غربت پــــــــــــــــــاییزه

خـــــاطره های تـــــــــو مثل پرواز                                برگای زرد از شــــــــاخه غم انگیزه

ببین پری جـــــــون گـــلاروچیدند                                مرغـــــــای عاشق بخون تپیـــــدند

دلــــــــــــم میگیره وقتی میبینم                                مــــــــــردا به مرز گریــــــــه رسیدند

تو کوچه بــــــــــاغ خاطره، مردی                                میزنه پرســـــــه با تن خستــــــــــه

چه انتظـــــــــاره تلخی مــــوندن                                پشت درای همیشـــــــه بستـــــــه 

وقتی صدای پــــــــای تو میپیچه                                کوچه خلوت شهر صدا میشــــــــــه

عطر اقاقی تو ذهن شبگـــــــردا                                 مثل هوای پرسه رهــــــــــــا میشه

پری جون گلای تو پرپر نمیشـــه                                 بمون تا همیشه بمون تا همیشـــه

 

                                                     دانلود

 

 

 


سه شنبه 1 خرداد1386 |

 

نمی دونی-شاهرخ

نمی دونی!نمی دونی!وقتی چشمات پر خوابه،به چه رنگه؟به چه حاله؟

مثل یک جام شرابه!

نمی دونی!نمی دونی!نمیدونی!

چه عمیقه!چه سخنگو!مثل اشعار مسیحایی حافظ، یه کتابه!یه کتابه!

مثل یک جام شرابه!

نمی دونی! نمی دونی! نمی دونی!

که چه رنگه؟چه قشنگه؟رنگ آفتاب بهاره!

مثل یک جام بلوره !شاید از چشمه نوره!

مثل یک جام شرابه!

نمیدونی و به جز من دگری هم نمی دونه که یه دنیا توی اون چشم سیاهه

هر کی گفته هر کی میگه،همه حرفه!تو رو میخواد بفریبه!

جز دل من،جز دل من،که پر از عشق و جنونه،قدر اون چشم سیاه رو دل دیگه نمی دونه،چشم دیگه نمی خونه!

نمی دونی!نمی دونی!نمی دونی!

وقتی چشمات پر خوابه،به چه رنگه؟به چه حاله؟

مثل یک جام شرابه

                                                                    

                                                                      دانلود


پنجشنبه 17 اسفند1385 |

 

فکر راحت-شاهرخ

زمانه همچون گذریست باید ازین گذر گذشت نه راه پیش دارد نه پس باید ازین سفر گذشت

قسمت ما دربه دریست، سهم ما خوش باوریست، توی راه زندگی، مقصد ما، در به دریست

فکر راحت نفسی خوش دل من می طلبد قفسی با، در باز ترانه ای از لب ساز

فکر راحت نفسی خوش دل من می طلبد

قصه شهر فرنگی دروغ بود؛ ستاره های آسمونش بی فروغ بود

قصه شهر فرنگی دروغ بود؛ ستاره های آسمونش بی فروغ بود

پیک خوشبختی ما، داره میاد؛ تو سفره

چشمای عاشق و خیس و منتظر من، به دره

خیره بر دروازه شهر آشنای من که از یک دریچه هم واسه من کوچیکتره

فکر راحت نفسی خوش دل من می طلبد فکر راحت نفسی خوش دل من می طلبد

بوی خوش عطر خاک، دلای ساده و پاک عشق رفتن به خونه قصه ای شد غمناک

فکر راحت نفسی خوش دل من میطلبد

 

دانلود


چهارشنبه 20 دی1385 |

 

خبر چین-شاهرخ

صدای قهقهه پیچید؛ خبرچین شهرو خبر کـــــــــــن!

پیک خوشبختی من باش! همه جا سینه سپر کن!

بگو رو لبهـــــــــــای بسته، دوباره خنده نشستــــــه

بگو هر جــــــــا که رسیدی ازین عاشقی که مسته

با گل و لالـــه برو مردم این شهـــــر و صــــــــــدا کن!

قصـــه عشقم رو بگو ،شهرو پراز شورو نــــــــــواکن!

بگو یک لحظــــه نمیشه که ازش جــــــــدا بمونـــــم

نمیتونم بی وجـــــــودش مست و بی پروا بخونـــــم

ای خبر چین خبــــــــــرم کن اگه دلـــــــدارمو دیدی!

اسب بالدارو سوار شو اگــــه پیغــــــــامی شنیدی!

 

دانلود

 

 

 


سه شنبه 12 دی1385 |

 

قصه رسیدن-شاهرخ

    همه عشق منو تو قصــــــــــــه رسیدنه                                        

                                             توی این کویــــــر خاکـــی دو تا گلدون دیدنــه 

   

تو پراز حرف رسیدن خستــــه از سفر منــــم

زده این هجرت مسمـــــــــوم داغ نفرین به تنـــــــم

 

                                            ســـــــــر عاقلت سلامت ای تنت جنگــــل پـــــاک

                                            تن عاشقت پر از شوق ای همه عشق به خــــــــــاک

 

من کویــری شوره زارم تو یه بـــــاغ اطلسـی

من می پوسم تـوی ماتم تو برو کــــــــه می رسـی

 

                                             همــــــــــه عشق من و تو قصــــه رسیدنـــه

                                             توی این کویـــــــر خاکـــــــی دو تا گلـدون دیدنـــه

 

این همه حرف قشنگ و توشه سفـر بکـن

با ستاره هــــا و بـــــــارون مدتی رو ســر بکـن

 

                                            خبــــــــــــر رسیدنت رو بــــاد یه روزی میـاره

                                            روی دست افشونـــــــــی من آسمــون گـل میبـاره

 

 

دانلود


شنبه 27 آبان1385 |

 

تفنگا-شاهرخ

تفنگا تق تقش مونده

ز لشکر بیرقش مونده

سحر سر زد زمرغ حق

صدای حق حقش مونده!

شب عشق و تب مستی

تبش رفته شبش مونده

خدا هم رفته از مسجد

که یارب،یاربش مونده!

زیاران و زیاورها

دل ناباورش مونده

ازاون گلخونه عاشق

گلای پر پرش مونده

چم و خم بود و ره تاریک و

 منزل ناپدید ای دل!

چه میترسی؟که از این ره

چمش رفته خمش مونده

 اگرکه بی پناهم من!

اگر بی سرپناه ای دل!

به پایان میرسد این راه و

بارون،نم نمش مونده

بگو با آن سبکباران ساحلها

که بیدلها!شب تاریک مشکلها

پرش رفته کمش مونده!

دانلود

 

 

 

 


چهارشنبه 3 آبان1385 |

 

سفر نرو-شاهرخ

گفتم دیگه سفر نرو ،سفر نرو، نشنیدی و رفتـــــی!

گفتم که بی خبر نرو، سفر نرو، نشنیدی و رفتی!

شب بود و من دیوونـــــــــــــــــــه و سر در گریبون

گفتم که تا سحر نرو ؛ نشنیدی و رفتـــــــــی

گفتم که ای خشگلکم!خشگل با نمکم!

تو که منو کشتــــــــی!

بد نکن با دلکم! نازنین دلبرکم!

تو کـــــــــه منو کشتـــــــــــــــــی!

شب بود و من دیوونــه و سردر گریبون

گفتم که تــــا سحر نرو؛ نشنیدی و رفتی

گفتم بلا گردونتم، اسیـــــر اون چشمونتم

میمیرم و تنهـــــــــــــــــــــــــــــــــا میشـــی

من که دوروز مهمونتم، نشنیدی و رفتـــــی

گل بودی و خارم نشو! راضی به آزارم نشو!

راضی به آزار دل بیمـــــــــــــار و تبدارم نشو!

نشنیدی و رفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

 

دانلود

 


پنجشنبه 30 شهریور1385 |

 

خزون-شاهرخ

از اون بهار تا این بهار هزارو یک خزون بـــــــود

چه خوب می شد که روزگارهمیشه مهربون بـــــود

 

هی صبرو هی تحمــــل کلاغ می خوند می گفتیـــــــم

یه روز می خونه بلبل، تو باغچه خــــــــــــــــــار در اومـد

 

گفتیم اینــــــــــــــم قشنگـــه کمـــی نداره از گـــــــل

هی روزا سر می اومد هی شب می شد دوبــاره

 

ستـــــــــــــــــــــــــــــاره در مــــی اومـــــــــــــد

هـــــر کــــــــــــی میومـــــد دو روزی میمونـد

 

هر کـــــــــــــــــی میرسیـد یه چیزی میخوند

از اون بهار تا این بهـــار هـــــزارو یک خزون بـود

 

دانلود


جمعه 20 مرداد1385 |

 

نوازش-شاهرخ

ای تنم از نوازش تو جون گرفته
دستمو با دستای مهربون گرفته
ساقه سبز تنت سایبون تن این هرزه گرده کوچه هاست
ای که بارفتن تو از تپیدن میمونه نبض سرد کوچه ها
گریه کن گریه که وقت رفتنه
فصل پژمردن و گریه کردنه
گلای اطلسیمونو برده باد
صدای کوچ پرنده ها میاد
صدا میاد صدا میاد
همنفس برات کنج این قفس مرغ پرشکسته
مثل سایه تا آخرین نفس منتظر نشسته
زخم خونین شفق با تن ماست
آسمون تشنه جون کندن ماست
جفتای عاشق و از هم میگیره
قصه میمونه و عاشق میمیره

  

 

دانلود

 


سه شنبه 20 تیر1385 |

 

شهر ظلمت-شاهرخ

من از شبها میام از شهر ظلمت

 

نشستـــه رو تنـــــم آوار غربــــت

هنوز اما به شب عادت نکــــردم

دارم دنبال روشنی میگـــــــــردم

منم من قاصد لبهـــــای بستــــه

منم، یاد آور پاهــــــای خستـــــه

مصیبت نامــــه قلبــای زخمــــی

صدای گریـــــه تو دل شکستـــــه

ببین اینجـا،ببین اینجـــــا اسیرم

بمــــون پیشم نذار تنهــــا بمیرم

من از آوار تنهـــــایی میترســـــم

بذار دستاتـــو تو دستـــام بگیرم

منـــم من،نالــــه مرغ شبـــــاویز

منـم من،بوی غربت بوی پاییــــز

منـــم من، قصــه تلــخ شکستن

منم من ،از هـــوای گریـــــه لبریز

دلم تنگـــــــــه برای دل تپیـــــدن

نشستن،مرگ تنهــایی رو دیدن

دلم تنگه برای عطــــرو بوســــــه

برای عشــق بی تابــی کشیدن

ببین اینجـا،ببین اینجـــــا اسیرم

بمــــون پیشم نذار تنهــــا بمیرم

من از آوار تنهـــــایی میترســـــم

بذار دستاتـــو تو دستـــام بگیرم

بیا آتش بزن،خاکستـــــــــرم کن!

یه قصه م! قصه غم! باورم کـــن!

گل عشقم بیــــا بـا دست گرمت

نوازش کن یه شب،یا پرپرم کـن!

قفس تنگــــــه برای موندن مـــــا

بیا بـــاور کنیــم پروازمــــــونـــــــو

بیا مثل کبوتر هـــــای عاشـــــق

رو ابرا سربدیم آوازمــــــــــونــــــو

ببین اینجـا،ببین اینجـــــا اسیرم

بمــــون پیشم نذار تنهــــا بمیرم

من از آوار تنهـــــایی میترســـــم

بذار دستاتـــو تو دستـــام بگیرم

ندیدی سایه هــــا از راه رسیدن

گلای باغ خوشبختی رو چیـــدن

نمی دونی تو با دستای خالـــی

چه سخته بغض این ابرا رو دیدن

 

 

دانلود

 

 

 


شنبه 5 فروردین1385 |

 

شب مسافر-شاهرخ

تو شهر چشمم شبو رهـا کن
براي رفتــــــــــــــن منو صـــــدا کــن
شب جدائــــــی برام دعـــــــــــــــــا کــن

من از تبار گيـــــــاه و آبــم
با چشم روشن اسیر خـــوابم
نگاه پاک شــــــــــــــراب نــابــــــــم

به ما گفتن نخونيد شعـرای عاشقانه
از اون روزی کـــــــــــــــــــــه ميگفتنــــــــد

گلامــــــــــــــــــــــــــون پر زدن ،رفتنـــــــــــــد

به ما گفتن ببنديـن درو روی ترانه
ندونستن که شعر ما نميميره با اين بستن

بگير دستم که پل نزديک و باريکه
چراغم شو که شبهام سردو تاريکــه
بزن چنگی به چنگت که شب اومد به جنگت

بمون با من که بی مهرت پناهم نيست
بجز خـــوندن تو تاريکی گنـــــــــــاهم نيست
بمـــات چشـــــم پاکت گذرگــــــــــــــاه گل و نور

به ما گفتن نخونيد شعـرای عاشقانه
از اون روزی کـــــــــــــــــــــه ميگفتنــــــــد

گلامــــــــــــــــــــــــــون پر زدن ،رفتنـــــــــــــد

به ما گفتن ببنديـن در روي ترانه
ندونستن که شعر ما نميميره با اين بستن

پر از خياله شب مسافر
يه شعر آسـون براي شاعـر
وصال کعبـه براي زائـــــــــــــــــر

درارو واکـن که گل بخونـــــه
تو شهر سنگـــــی در اين زمونه

پـــــر پريــــــــــــدن برام بمونـــــــــــــــــــه

                                                                   دانلود

 


دوشنبه 10 بهمن1384 |

 

کاکلی-شاهرخ

کاکلی! شب سر بومِه کاکلی!جهاز بهارما شکوفه دونِه کاکلی!

 

                                                        میگــــــــــی نـــــه!؟ یاس و ببین!: غرقِ جوونـــــــــــه کاکلی !

 

کاکلی جون!کاکلی جون! کاکلــــــی ! بله برونِــــه کاکلــــــــی !

 

                                                       کاکلی! جغد خرابــــــــه رفته و مرغ سحـــــــــــــــر جاش اومده

 

آفتابم ابرو کنـــــــــــــــــــــــــــاری زده که بــــــــــــــــاش اومـده

 

                                                        باغچــــــــه خوشحالــــــــــه که باز، گلی تو گلهـــــــــاش اومده

 

 "بی بی شـــــــــم "جونِ منم،خوابی تو چشمــــــــــــــاش اومده

 

                                                       کاکلی جون! کاکلی! مثل توپیـــــــــــــــــــــدا نمیشـــــــــــــــــــــه

 

اگـــــــــــــــــه شد وای؛ اگـه شد: اینهمه رسوا نمیشـــــــــــــــه

 

                                                        کاکلی!سحـــــــــــــــــــــــر زده شب رو نشونـــــــــــــــــــــــــــــه

 

مل مل مه پوشیده شکوفــــــــــــــــه رو چه عاشقونــــــــــــــه!

 

                                                        واســـــــــــــــــــه عاشق شدن ما پُرِ انگاری بهونـــــــــــــــــــه

 

کاکلی جون! کاکلی! امـــــــــــــــان از این دست زمونــــــــــــه! 

      

 

                                 دانلود

 


دوشنبه 26 دی1384 |

 

خیال نکن-شاهرخ

گر فا صله ای هست میان من و تو بر دار به لبخندی، بر دار به پیغامی

سلام ای نازنین! باز نامه دادم! نمیره قصه عشقت زیادم

گذاشتی عمرتو پای دل من، نشستی پای حرفای دل من

نرنجیدی تو از امروزو فردام؛ نترسیدی که من اینسوی دنیام

منو شرمنده کردی با محبت که دیدار تو اسمش شد زیارت

خیال نکن که بی خیال از تو و روزگارتــــم

به فکرتم به یادتم زنده به انتظــــــــــــــارتم

اونجورا که تو فکرمی حس می کنم کناــرتم

اونور دنیــا که باشی خودم میــام میارمـــــــت

غصه تنهــایـــی نخور تنها مگــــــه می ذارمــت؟

ببین کـــــه چــــــــــی بــــــه روز این زندگیت آوردی

از وقتی دلسپـــــــردی یادمــه غصـــــــــــه خــــــوردی

موتـــــــو سفید کردی روزتو سیـــــــــــــاه کـــــــــــــــردی

تو با خودت عزیزم ببین چه هـــــــــــــا کـــــردی؟

خودتو فدای این عشق چه بی ریـــا کردی

 

دانلود

 


پنجشنبه 24 آذر1384 |

 

برج عاج-شاهرخ

بیـــــا سوار قصه رو، رو اسب خستکی ببیــــــــن
ببین شدم یه خـــــــــــاطره؛ فقط همین! فقط همـین

 


ببین بهار عشقمون ، پــــــــــــــــر از گلای پرپــره
غم جفت مهربونتوبه باغ گریه می بـــــــــــــــــــره

 

 

 ای تو مثل قصه با من همسفرتا مرز رویـــــــــــا
این منم تنها ی تنها خسته از تکرار شب هـــــــــا

 


طرح مات انتظارم چشم من فـــــــــــــانوس راهــه
جاده اما امتدادش مثه بخت من سیــــــــــــــــــاهـه

 


چه تلخه بی تو گم شدن تو سایه های سرد شــــب

چه خسته پر سه میزنه پس از تو کوچه گـرد شب

 

 

شاید تو با ستاره ها ی شب صدامـــــو گوش بـدی

از برج عاجت آخرین ترانه هامو گوش بــــــــــدی

 

 

 لـحظه های تلخ مرگـــــــــه، لحظهای بی تو بـودن
از تو سهم من همینه، شعـــــــــر دلتنگی ســرودن

 


سایه ای تنها رو هر شب تا در میخونـــــــــه بردن
در پناه می شبا رو به فراموشی سپـــــــــــــــــردن

 

 

                                      دانلود

 

                                                             


پنجشنبه 24 آذر1384 |

 

عاشقی-شاهرخ

به دل میگم آخه عزیز عاشقی کدومه؟

اگـه بـــازم عاشق بشـی کار تو تمومــــه

ببین تموم عاشقــــا زندگیشون ســــــــــرابه

تمـــــوم قصــــه هـــــــــــــای دل،رنج و عذابــــــــــه

حالا طفل دلـــم عاشقــــــــــــــــــه ای وای از این دل من

حالا طفل دلــــــم عاشقــــــــــــــــــــــــه ای وای از این دل مــــن

مرغ دل من غزل خــــــــون شده خدایــــــــا

حال دل من پریشــــون شـــــــــــــده خدایــــــــــا

 شب تو سرمـــــــا زیر بارون گاهی شاد و گاهی گریـــون

مونده بـــــــــی همزبــــــــــــون وای زیر این آسمـــــــــــــــــــون

رســــــوا پیش این و اون وای از این دل مــــــــن

وای دل دیگه تنهــــا شده واله و شیـــــــــــــدا شده

رســـــــــــــوا پیش این و اون وای از این دل مـــــــــــــــــــن

 

 

دانلود  


جمعه 27 آبان1384 |

 

یاد نامه-شاهرخ

تو نيستــــــی و غمـت با من
صفــــــــای عهد کهـــــن دارد
بنـازم اين غــــــــم شيرين را
که پــــــاس صحبــت من دارد

شب است و خــــاطره های نـــــــاب
فضای کوچه پر از مهتـــــــــــــــــــــاب
دلـــــــــــــــــم به يـــــاد قديم امشب
هـــــــــواي پرســـــــــــــــــه زدن دارد

ببين خراب خرابـاتـــی
پر از طنين روايـــاتـــی
بلندو معجـزه وار امــــا
کجا مجال سخن دارد؟

کجايی ای همه تن پــــــــــاکی؟
هميشه جاري افلاکـــــــــــــــی
 کـــه خون راکد اين خاکـــــــــي
نياز تـــــــــــــــــــــــازه شدن دارد

طلــوع پـاک نگـــــــــــــــــــــــــــاهت را
به چشم من بسپــــــــــــار ای رود!
به اين دوبرکه خواب آلـــــــــــود،
که اعتيــــــــــــاد لجـــن دارد


دو چشمهـــاي غريبت چـون
غروب دهکده ای محــــــــزون
نگــــــــــــــــاه منتظرت رنگی
بــــــــه رنگ غربـــت من دارد


از اين فضـاي ملال انگيــــز
بــیـا پرنـــده من بگريــــــز!
که ابـــر فتنـــه بر اين پاييز
خيـــال خيـــــمه زدن دارد!

چه خون روشني از يــــــــاران
چکيـده بـــر شــــــــــــــب بيداران
که برگ برگ گـل از بـــــــــــــــــــاران
رداي گـــريـــــــــــه بـه تـــــــــــــــن دارد!


چـه انفجـــــــــــــــار مهيبـــــي را
شبـــانه منتظـــريم آيــــــــــــــــــا؟
کــــــــه ازدحـــــــام سکوت مــــــا
هـــــــــــــزار گونــــــه سـخن دارد!


چه مومنانه سفر کـردی
شهيد من کــه هنـوز اينجـا،
عزاي شام غريبـــــــان تـــــــــــا
سپيـده،سينـــــــــــــــــــه زدن دارد!
سينـه زدن دارد!سينــــــــــه زدن دارد!

 

دانلود


شنبه 21 آبان1384 |

 

فتنه-شاهرخ

9    

گر چرخ به کام ما نگرد

کاری بکنیم تانگـــــــــردد

 

هرگز قد مردمـــــــــــــــــان آزاد

در زیر فشار تا نـــــــــــگردد

 

اندر کف مردمـــان آزاد

نبود گره ای که وا نـــــگردد

 

دوبـاره فتنه چشمت فتنه بر پــــــــا کرد

دلم زشهر چو دیوانه رو به صحــــــــــرا کــرد

 

زبخت یاری بیجـــــــا طلب مکن؛ کاین شوم

چو جغد میل به ویــــــرانه داشت؛غوغا کرد

 

افسوس که از چاله به چاه افتادیــــــــم

از اوج سحر به شامگاه افتـــــــــادیــــــم

 

رفتیـــــم به جستجوی راهی بهتـــــــــــــــر

گمکـــــــــــــرده جهت، به کوره راه افتادیـــــــم

 

این بود نتیجــــــه ندانمکــــــــــــــــــــــــــاری

   بیچــــارگــــی و اسیری و غمخــــواری

 

هشـدار! که گرگــــــــــان به کمینند هنوز

این قوم ندانند به جز مکــــــــــــــــــــــــاری!

 

هشــــدار! که گرگــــــان به کمینند هنـــــــوز

این قــــــــوم ندانند به جز مکـــــــــــــــــــــــاری!

 

 

دانلود
                         


پنجشنبه 5 آبان1384 |

 

چاوشی -شاهرخ

ننشستـــــــه و نشستــــه با تن زخمی و خستــــــه
واسه پيدا کردن خود همه بتهــــارو شکستـــــــــــــــه
نرسيــــــــــده و رسيده ،توسراب، شــــــــادی رو ديده
دم دروازه شــــــــــادی ،به سراب خود رسيــــــــــده..
نرسيده و رسيده ،توی شب،طلــــــــوعُ ديــــــــــــــده
واسه پيــــــــــــدا کردن اون تا افق، راهُ دويـــــــــــــــده
نشکسته و شکسته ،رو لباش ترک نشستـــــــــــــه
واسه بهت چشم خسته ش گريه، چاوشی نشسته

ننشسته و نشسته با تن زخمي و خستـــــــــــــــــه
واســـــــــه پيدا کردن خود، همه بتهــــــــارو شکسته
نرسيده و رسيده، توسراب، شـــــــــــادی رو ديــــــده
دم دروازه شادی،به ســــــــــــــــــــــــراب خود رسيده
نرسيده و رسيده ،توی شب، طلوعُ ديـــــــــــــــــــــده
واسه پيدا کردن اون، تـــــــا افـــــــــــــق راه دويــــــــده
نشکسته و شکسته ،رو لبــــــــــــــاش ترک نشسته
واسه بهت چشم خستـه ش،گريه،چاوشی نشستـه


دانلود


دوشنبه 28 شهریور1384 |

 

کوه دماوند-شاهرخ

گفتم کـــــــــه پابندم؛ کــــــــــــوه دماوندم

میرفتـــــــــــی و از تو ،من دل نمیکنـــــدم

رفتی و من تنهــــا، با یاد تو مــــــــــــاندم

تا جــــــان به تن دارم بهر تو میمـــــــــانم

روزی تــــو می آیی ای رفته میدانـــــــــم!

خندیــــدی و گفتی اینهـــــــم سرابی بود

این آمــــــــدن رفتن یک لحظه خوابی بود

گفتم کـــــــــه پابندم کوه دمـــــــــــــاوندم

میرفتـــــــی و از تو من دل نمیکنــــــــــدم

رفتی و من تنهــــــــــا با یاد تو مــــــــاندم

رفتی و عطـــــــر تو در بسترم مـــــــــانده

تنها زتو نــــــــــامی در دفترم مـــــــــــانده

روزی که بــــــرگردی ای نـــــــــــازنین من!

کنج قفس بی تو، مشتی پرم مــــــــانده

 

دانلود


چهارشنبه 2 شهریور1384 |

 

خیال باطل-شاهرخ

هوای تو هوای این خــــــــونه نبود؛ دلت مثه زمـــــــونــه بود؛

 

 قهرای تو بهونه بود؛ اما باختی! منو دیر شناختــــــــــــــــــی!

 

بنــــای عاشقیمـــــــــــــــــــــــون خونـــــــــــــــــه کاهگلی بود؛

 

در هم شکستی آسون؛ خیال باطلی بود؛ دلم عجب دلـــــی بود!

 

امـــــــــــــــــــــــا باختی! منو دیـــــــــــر شناختــــــــــــــــــــــی! 

 

تویی که چتر نــــــــــــــوازش رو سرم وا کــــــــــــــــــــــردی؛

 

اینقدر گشتـــــــــــــــی و گشتـــــــــی منو پیدا کــــــــــــــــــردی؛

 

قصمــــــــــــــــــونو عاقبت ورد زبونهــــــــــــــــــــــــــــا کردی؛

 

دلتو دربه درو یکه و تنها کردی؛ اما باختی! منو دیر شناختی!

 

عمرو باختـــــــــــــــــــی !منو دیر شناختــــــــــــــــــــــــــــــــی! 

 

 

 

                                          دانلود

 

                                                 


سه شنبه 1 شهریور1384 |

 
 

آ
ا(آ-ف)
ا(ق-ی)
ب
پ
ت
ج
ح
خ
چ
د
د(ل-ئ)
ر
ز
س
ش(ا - پ)
ش(ت -ق)
ش(ک - ی)
ص
ض
ط
ع(ا - ش)
ع (ص - ی)
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م (ا - خ)
م(د-ق)
م (ع - م)
م (ن - ی)
ن
و
ه(ا-ک)
ه(گ-ی)
ی
Selection1
Selection2
گزیده اشعار
ترانه های قدیمی برفی

 

 

آبان 1393
مهر 1393
مرداد 1393
تیر 1393
اردیبهشت 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آبان 1392
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
مهر 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390
تیر 1390
خرداد 1390
آرشيو

 

زندگی-ابتهاج
من بی تو میمیرم-فرزین
ابتهاج
افسانه هستی-هایده
ابتهاج-در قفس
هایده
خاطره
ه.الف.سایه
گمشده-مرتضی

 

 

 

RSS 2.0

.


SongCode.blogfa

ابزار رایگان وبلاگ

.: Weblog Themes By Blog Skin :.


اسلایدر